Zarząd Stowarzyszenia Grupa Biegowa Luxtorpeda zaprasza na Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze dnia 05.03.2016 roku godz. 14:00 do Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce Leszczynach ul. 3-go Maja 19a.

3

Zgodnie z § 14 pkt. 7 do obowiązków członków zwyczajnych należy uczestniczenie w każdym Walnym Zebraniu Członków. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli liczba członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków wynosi co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, tak więc zwracamy się z prośbą o liczne przybycie szczególnie, że odbędą się wybory do władz.

W zebraniu mogą uczestniczyć także członkowie wspierający oraz oczekujący na przyjęcie z głosem doradczym.

 

Proponowany Plan zebrania:

 1. Powitanie i otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zarządu za lata 2012-2015 (z szczególnym ujęciem roku 2015)
 5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za lata 2012-2015
 6.  Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2015
 7.  Podjęcie uchwały o  udzielenie absolutorium członkom zarządu
 8.  Podjęcie uchwały o  udzielenie absolutorium członkom komisji rewizyjnej
 9.  Przedstawienie planu działań na rok 2016
 10. Przedstawienie regulaminu wyborów
 11. Podjęcie uchwały o uchwaleniu regulaminu wyborów
 12. Wybór komisji skrutacyjnej
 13. Wręczenie nagród w Pucharze Klubowym
 14. Wręczenie zaległych odznak dla członków.
 15. Przerwa i czas na zgłaszanie kandydatur do organów stowarzyszenia
 16. Głosowanie nad wyborem Prezesa
 17. Głosowanie nad wyborem członków zarządu
 18. Głosowanie nad wyborem członków komisji rewizyjnej
 19. Podjęcie uchwały o  wyborze władz Stowarzyszenia
 20. Dyskusja/ wolne wnioski
 21. Podjęcie ewentualnych uchwał
 22. Zamknięcie zebrania

Tutaj propozycja regulaminu wyborów

Można zgłaszać siebie bądź innych członków na poszczególne stanowiska.

Pozwoli to na zastanowienie się innym członkom na kogo mają oddać głos.

 

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights
Close