STATUT

Stowarzyszenia

GRUPA BIEGOWA

„LUXTORPEDA” CZERWIONKA

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY

§ 1

Stowarzyszenie Grupa Biegowa „Luxtorpeda” Czerwionka jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem – zwanym dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie będzie używało pieczęci, godła, barw, flag, odznak i znaczków organizacyjnych na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Miasto Czerwionka- Leszczyny.

§ 4

Stowarzyszenie działa zgodnie z:

  • ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • ustawą Prawo o stowarzyszeniach
  • statutu
  • innych przepisów prawa krajowego i międzynarodowego

§ 5

Stowarzyszenie jest organizacją samorządną, posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze działania.

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

1. Celem działania Stowarzyszenia  jest:

1. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród sprawnych i niepełnosprawnych
2. Wspieranie i działalność na rzecz podejmowania nauki, edukacji, oświaty, i wychowania, w szczególności na rzecz młodzieży i młodych osób,
3. działania wspierające podnoszenie kompetencji młodzieży, w tym zawodowych i społecznych,
4. wspieranie inicjatyw młodzieżowych, rozwój społecznie użytecznych zainteresowań oraz działań pobudzających kreatywność,
5. zwiększanie udziału młodzieży w życiu publicznym, społecznym,
6. wypoczynek dzieci i młodzieży,
7. promocji i organizacji wolontariatu,
8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działalność na rzecz integracji i współpracy pomiędzy tymi społecznościami,
9. działalność wspierająca integrację i współpracę organizacji pozarządowych,
10. podnoszenie poziomu współpracy i podejmowanie wspólnych inicjatyw międzysektorowych na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych,
11. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
12. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
13. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
14. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
15. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
16. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
17. wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
18. wspieranie, edukacja i upowszechnianie w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz popularyzacji rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej,
19. wspieranie turystyki i krajoznawstwa, w szczególności w zakresie promocji lokalnych zasobów,
20. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 ust. 1. ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
21. działalność charytatywna.

§ 7

Stowarzyszenie może nieodpłatnie realizować swoje cele poprzez:

1. Współpracę i współdziałanie z władzami samorządowymi, administracją państwową, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi.
2. Organizację, obozów, akcji promujących zdrowy tryb życia, kolonii, półkolonii, wycieczek dla dzieci i młodzieży, imprez artystycznych oraz sportowych.
3. Prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w dziedzinie zdrowego trybu życia, odpowiedniego odżywiania i uprawiania sportu.
4. Organizację spotkań, prelekcji, wykładów, konferencji.
5. Organizację wyjazdów krajoznawczych.
6. Organizację akcji promocyjnych na rzecz zdrowego trybu życia.
7. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej.
8. Promocję organizacji, przedsiębiorców i instytucji wspierających sport, zdrowy styl życia.
9. Współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami w kraju i za granicą.
10. Pozyskiwanie funduszy na cele statutowe.
11. Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach i spotkaniach.
12. Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń
kultury fizycznej oraz związków sportowych.
13. Udostępniane lokalu oraz sprzętu należącego do Stowarzyszenia jej członkom do realizacji celów statutowych.
14. Promocja lokalnej turystyki, atrakcji turystycznych.
15. Działania na rzecz edukacji i aktywizacji młodzieży,
16. Edukację stacjonarną lub za pomocą środków przekazu,
17. Inicjowanie i realizację projektów finansowanych z źródeł prywatnych i publicznych,
18. Organizację, tworzenie i wydawanie publikacji, gazet, książek, gier oraz materiałów audiowizualnych,
19. Prowadzenie stron, portali internetowych, profili społecznościowych,
20. Tworzenie funduszy stypendialnych dla uzdolnionej młodzież
21. Prowadzenie regularnego szkolenia poprzez powoływanie i prowadzenie sekcji sportowych.

§ 8

Stowarzyszenie może odpłatnie realizować swoje cele poprzez:
1. Organizację, obozów, akcji promujących zdrowy tryb życia, kolonii, półkolonii, wycieczek dla dzieci i młodzieży, imprez artystycznych oraz sportowych.
2. Prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w dziedzinie zdrowego trybu życia, odpowiedniego odżywiania i uprawiania sportu.
3. Organizację spotkań, prelekcji, wykładów, konferencji.
4. Organizację wyjazdów krajoznawczych.
5. Organizację akcji promocyjnych na rzecz zdrowego trybu życia.
6. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej.
7. Promocję organizacji, przedsiębiorców i instytucji wspierających sport, zdrowy styl życia.
8. Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach i spotkaniach.
9. Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń
kultury fizycznej oraz związków sportowych.
10. Udostępniane lokalu oraz sprzętu należącego do Stowarzyszenia.
11. Promocja lokalnej turystyki, atrakcji turystycznych.
12. Działania na rzecz edukacji i aktywizacji młodzieży,
13. Edukację stacjonarną lub za pomocą środków przekazu,
14. Inicjowanie i realizację projektów finansowanych z źródeł prywatnych i publicznych,
15. Organizację, tworzenie i wydawanie publikacji, gazet, książek, gier oraz materiałów audiowizualnych,
16. Prowadzenie stron, portali internetowych, profili społecznościowych,
17. Prowadzenie regularnego szkolenia poprzez prowadzenie sekcji sportowych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających, honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący cele statutowe Stowarzyszenie
2. Członkiem zwyczajnym zostaje osoba, która złożyła pisemną deklarację oraz rekomendację pisemną co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia lub w przypadku braku rekomendacji po odbyciu okresu próbnego. Decyzję o przyjęciu na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
3. Członkiem zwyczajnym bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia może być osoba niepełnoletnia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, przyjęta w trybie określonym
w ust. 2.

§ 11

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 12

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia oraz uczestniczyć walnych zebraniach z głosem stanowiącym.
2. Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
3. Uczestniczyć w organizowanych przez władze Stowarzyszenia zawodach sportowych.
4. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
5. Nosić odznaki Stowarzyszenia.
6. Występować z wnioskami i postulatami do organów Stowarzyszenia.

 

§ 14

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. Aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Przestrzeganie zasad etyki sportu.
3. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
4. Regularne opłacanie składek członkowskich.
5. Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.
6. Reprezentowania w zawodach Stowarzyszenia pod nazwą: „Luxtorpeda  Czerwionka”.
7. Uczestnictwo w każdym Walnym Zebraniu Członków.

§ 15

Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków głosem stanowiącym. Ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach statutowych organów Stowarzyszenia z głosem doradczym. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.

§ 16

W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, w oparciu o regulamin, Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:
1. upomnienia,
2. nagany,
3. zawieszenia w prawach na 6 miesięcy,
4. wykluczenia.

§ 17

Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 18

Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Stowarzyszenia,
2. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
3. pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4. wykluczenia decyzją Zarządu z powodu:
a) nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
b) notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
c) nieobecności na Walnych Zebraniach;
d) nieuregulowania wymagalnych składek członkowski za min. 12 miesięcy. Wykluczenie może nastąpić po wcześniejszym dwukrotnym wezwaniu.

§ 19

1. Rezygnacja dla zachowania ważności winna być zgłoszona na piśmie. W przypadku niepełnoletniego członka wystąpienie następuje również z chwilą cofnięcia zgody przedstawicieli ustawowych o których mowa w § 10.

§ 20

1. O ustaniu członkostwa powiadamia się byłego członka w terminie 14 dni od jego ustania. Powiadomienie nie ma zastosowania w przypadku ustania członkostwa na skutek zgonu .
2. Uchwały Zarządu w sprawach wykreślenia i wykluczenia członka są wykonalne z dniem ich podjęcia.
3. W terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia powiadomienia o wykluczeniu zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie nie wstrzymuje wykonalności uchwały. Zarząd, na skutek odwołania może własną uchwałę uchylić. W przypadku nie uchylenia uchwały przez Zarząd, wniesione odwołanie pozostawia się do rozpatrzenia przez najbliższe Walne Zebranie Członków.
4. O terminie i miejscu zwołania Walnego Zebrania powiadamia się zainteresowanego, który może w nim uczestniczyć. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY STOWARZYSZENIA GRUPA BIEGOWA LUXTORPEDA CZERWIONKA.

§ 21

Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 22

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, a także  członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
4. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok – sprawozdawcze i raz na 4 lata sprawozdawczo – wyborcze, przez Zarząd Stowarzyszenia. Datę i miejsce pierwszego terminu obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną.
5. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd: z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Datę i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną.

§23

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym pełnoletni członkowie zwyczajni, osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika.
2. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli liczba członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków wynosi co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zebrania Członków może być wyznaczony bezpośrednio po pierwszym terminie.
3. Każdy członek zwyczajny ma jeden głos.
4. W każdym Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających oraz osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 24

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny działalności tych organów.
2. Udzielanie absolutorium Zarządowi w całości oraz poszczególnym jego członkom.
3. Dokonywanie wyboru Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wyjątkiem przypadków kooptacji będącej w gestii Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
5. Podejmowanie na wniosek Zarządu uchwały o wysokości składek członkowskich i wpisowego.
6. Rozstrzyganie odwołań w sprawach wynikających z członkostwa.
7. Uchwalanie kierunków i programu działania.

§ 25

Zarząd i Komisja Rewizyjna – postanowienia wspólne:
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu wyborów w trybie głosowania jawnego. Przed wyborem Walne Zebranie uchwala regulamin wyborów określający skład liczbowy wybieranych organów oraz sposób głosowania i zgłaszania kandydatów.
2. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.
3. Członek Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej może w każdej chwili ustąpić ze swojej funkcji.
4. Mandat członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku:
a) rezygnacji
b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu
c) odwołania
5. Członek Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu tego organu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka władz podejmuje organ, który go wybrał.
6. Przy podejmowaniu uchwały dotyczącej osobiście członka organu, członek ten nie bierze udziału w głosowaniu.

§ 26

Uchwały wszystkich organów władz Stowarzyszenia są ważne jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych w danym przypadku do głosowania, chyba że statut przewiduje inne warunki ważności uchwały.

§ 27

1. Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków i przed nimi odpowiada za swą pracę.
2. Zarząd składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków
3. Prezesa Zarządu oraz pozostały skład osobowy Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków w wyborach bezpośrednich.
4. Podział funkcji w Zarządzie z zastrzeżeniem ust. 3 dokonuje zarząd we własnym zakresie
5. Zarząd spośród swoich członków dokonuje wyboru wiceprezesa oraz skarbnika.
6. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, w przypadkach określonych w § 19 pkt.4 statutu, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba członków Zarządu pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/2 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
7. Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium nie może kandydować do władz w następnej kadencji.
8. Członkowie zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
9. Zarząd zobowiązany jest w terminie 7 dni od chwili jego wyboru zawiadomić właściwy Sąd Rejestrowy o zmianie w swoim składzie, miejscu zamieszkania członków oraz adresie siedziby Stowarzyszenia.
10. Prezes i członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. Członkom Zarządu może przysługiwać:
a) dieta,
b) zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem statutowych obowiązków.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
2. Określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia.
3. Działanie w imieniu Stowarzyszenie reprezentowanie jej na zewnątrz, kierowanie całokształtem działalności i podejmowanie w tych sprawach wszelkich uchwał.
4. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
5. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia oraz jego realizacja.
6. Zarządzanie majątkiem i funduszami.
7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
8. Rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Stowarzyszenia.
9. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności.
10. Zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zebrania Członków.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działania Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 – 4 członków wybranych przez Walne Zebranie, w tym powołuje Przewodniczącego.
3. W razie wygaśnięcia mandatu członka Komisji rewizyjnej w przypadkach określonych w § 19 pkt. 4 statutu, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba członków Komisji pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/2 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
4. Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami poszczególne czynności mogą wykonywać członkowie Komisji, działając na jej zlecenie.
5. Członkowie komisji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa.
2. Wydawanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień, ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz żądanie wyjaśnień w sprawach wątpliwych.
3. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności i wyników przeprowadzonych kontroli, stawiając wniosek o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi i jego członkom.
4. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia działań Zarządu nie zgodnych z prawem, statutem lub interesem Stowarzyszenia Stowarzyszenie .
5. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

REPREZENTOWANIE STOWARZYSZENIA GB „LUXTORPEDA”

§ 31

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu.
2. Prezesa może zastępować Wiceprezes lub Skarbnik.

§ 32

1. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i złożenie podpisów przez dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.
2. Zarząd w regulaminie swojego działania może upoważnić Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu do podejmowania zobowiązań majątkowych jednoosobowo w granicach określonego limitu ustalonego przez Walne Zebranie Członków.
3. Do poszczególnych spraw lub zespołu spraw Zarząd może ustanowić pełnomocnika działającego samodzielnie.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 33

1. Majątek Stowarzyszenia Stowarzyszenie powstaje z wpisowego, składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej (w tym działalności gospodarczej), odsetek bankowych, lokat terminowych , ofiarności publicznej oraz inne przychody zgodne z przepisami prawa. Stowarzyszenie może otrzymać dotacje i fundusze.
2. „W przypadku gdy kwota darowizny, zapisu lub spadku, bądź też środki pochodzące z ofiarności publicznej lub zbiórki publicznej są równe bądź wyższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty 15 000 Euro (piętnastu tysięcy euro) – wpłaty takiej należy dokonać na rachunek bankowy Stowarzyszenia.”

§ 34

Zabrania się :
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA GB „LUXTORPEDA”

§ 35

1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, bezwzględną większością głosów oddanych przez członków zwyczajnych obecnych na sali obrad.
3. Uchwała o zmianie Statutu, dla zachowania ważności, podlega rejestracji w Sądzie Rejestrowym w ciągu 7 dni od daty uchwalenia.
4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia Stowarzyszenie określa sposób likwidacji oraz wskazuje cel związany z działalnością Stowarzyszenia na jaki ma być przeznaczony majątek oraz winna ustanowić likwidatora.
5. Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidator występuje do Sądu Rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń.

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights
Close