Posts By mihone

Zgodnie z zapowiedzia poniżej przedstawiamy wam szczegóły i regulamin urodzinowej zabawy "Rywalizacja na 5!" z Luxtorpedą! O co chodzi i po co to wszystko? W tym roku Luxtorpeda obchodzi swoje piąte urodziny. Długo zastanawialiśmy się jak możemy uczcić ten czas, który wspólnie przeżyliśmy. Odpowiedzią okazała się wspólna zabawa na luzie. Chcieliśmy również promować regularne zażywanie aktywności fizycznej. W związku z…

Ten rok był dla nas niezwykle pracowity. Wydawało się, że już niewiele więcej jesteśmy stanie zrobić. A jednak. Był to też rok pewnych napięć, które jednak ostatecznie doprowadziły do sukcesów, kolejnych zrealizowanych inicjatyw. Początek roku to trudna decyzja zarządu o włączeniu się do akcji Kilometry Dobra. Trudna ze względu na fakt, że po raz pierwszy zarząd podjął decyzję, która była…

Informujemy z dumą i radością, że 25.11.2016 roku nasze stowarzyszenie osiągnęło kolejny etap. Mianowice Grupa Biegowa Luxtorpeda Czerwionka uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy, z zastrzeżeniem art. 21 ustawy tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Verified by MonsterInsights
Close